Podmienky

školy plávania Kosatka BB
Poplatok za plavecké tréningy / podľa platného cenníka /, musí byť uhradený najneskôr do 10. dňa príslušného mesiaca. KOSATKA si vyhradzuje právo zrušiť zmluvu o účasti na tréningoch, ak poplatok v danom termíne uhradený nebol.
Za dlhodobú neúčasť dieťaťa na tréningoch nevzniká žiadny právny nárok na výber náhradných tréningov, alebo na vrátenie peňazí za neabsolvované tréningy. Mesačný poplatok sa nevracia, ani neprevádza do ďalšieho mesiaca. Náhradné tréningy sú službou plaveckej školy, nie jej povinnosťou.

V prípade neospravedlnenej absencie dlhšej ako 1 mesiac, bude dieťa vylúčené z plaveckých tréningov .

V prípade zrušenia tréningu školou plávania KOSATKA bude po dohode účastníkom tréningov ponúknutý náhradný tréning alebo presunutý alikvotný poplatok do ďalšieho mesiaca.

Počas kurzu je účastník povinný správať sa podľa pokynov organizátora a dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy a riadiť sa prevádzkovým poriadkom Mestskej krytej plavárne. Ak účastník závažným spôsobom poruší tieto predpisy, môže byť po predchádzajúcom upozornení vylúčený z tréningov bez nároku na vrátenie poplatku.

PROSÍME RODIČOV O DOCHVÍĽNOSŤ DETÍ NA TRÉNINGY

Neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky sú uvedené podmienky,